12. Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

12.1 Netto-omzet

Voor een toelichting op de ontwikkeling van de omzet wordt verwezen naar het directieverslag.

12.2 Overige bedrijfsopbrengsten

Onder de overige aan derden doorberekende werkzaamheden en diensten zijn voornamelijk begrepen de opbrengsten van derden die worden verkregen uit hoofde van o.a. werkzaamheden aan distributie- en aansluitleidingen en de opbrengsten uit overige nevenactiviteiten.

12.3 Inkoop water

12.4 Kosten uitbesteed werk, materiaalkosten en andere externe kosten

De toename van de kosten houdt met name verband met hogere tijdelijke inhuur, hoger verbruik van grondstoffen, hogere dotatie voorziening debiteuren en de rentevoorziening vrijval in 2014.

In de externe kosten is voor € 1,3 miljoen aan operationele leasekosten opgenomen.

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2015, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

12.5 Personeelskosten

Het aantal fte werkzaam in het buitenland bedraagt ultimo 2015 4 (2014: 4). De overige fte zijn werkzaam in Nederland.

De bezoldiging van de directie en commissarissen wordt vermeld in de toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening.

12.6 Afschrijvingen

12.7 Financiële baten en -lasten

Onder de rentelasten in 2015 is € 5,6 miljoen aan swaplasten verantwoord (2014: € 5,4 miljoen). Voor een nadere toelichting inzake de derivaten wordt verwezen naar paragraaf 10.7.

De geactiveerde rentelasten over 2015 zijn gebaseerd op de gemiddelde rente van het vreemd vermogen (3,61%).