Waterkwaliteit en –beschikbaarheid

De kernactiviteit van PWN is waterproductie: zuiver en betrouwbaar drinkwater, continu geleverd. De impact die we daarmee hebben op de samenleving is dat consumenten het drinkwater blindelings kunnen vertrouwen.

Ons thema van waterkwaliteit en beschikbaarheid is daarom van alle thema’s het meest relevant. Bij PWN is die kwaliteit sterk gereguleerd en gecontroleerd, onder toeziend oog van de drinkwatersector. Zo kennen we een uitgebreid programma voor watermonsters en analyse van de waterkwaliteit. Met name de afgelopen tien jaar heeft PWN ook geïnvesteerd in een stevig programma van assetmanagement. Daarmee borgen we dat bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw onze schaarse middelen worden besteed aan de zaken met de hoogste prioriteit. Daarbij hoort dat we ook nadrukkelijk investeren in goed gekwalificeerd technisch personeel. Dit maken we aantoonbaar door een op PAS55/ISO55.000 gebaseerd managementbeleid.

Enkele incidenten
Door de zomerwarmte kregen we te maken met enkele forse piekdagen waarbij onze installaties op de grenzen van hun capaciteit draaien.
Verder waren er nog enkele stroomonderbrekingen. Een grote stroomstoring trof een groot deel van Noord-Holland. Dankzij de noodstroomvoorziening bleven de waterleidingen op druk. De andere stroomstoringen waren het gevolg van een storm in juli en tijdens noodweer eind augustus. De stroomdips ontregelden de elektronica van de noodstroom, waardoor de ondermaatse leveringsminuten over 2015 zijn opgelopen.
Geur- en smaakklachten ontvingen we uit de omgeving van Heerhugowaard. De oorzaak is waarschijnlijk de procesverbetering die we aan het doorvoeren zijn in de nazuivering in Bergen. Vanaf mei 2016 schakelen we hier over op UV. In de tussentijd draait er een alternatieve nadesinfectie. De klachten waren nogal onduidelijk, liepen sterk uiteen en kwamen verspreid uit een groot gebied. We hebben de pers ingelicht en opgeroepen om klachten meteen te melden, zodat we de oorzaak in het proces nauwkeuriger konden lokaliseren. Door een aanpassing in de nadesinfectie verdwenen de geur en smaakklachten binnen enkele dagen.

Onze belangrijkste resultaten in 2015

 1. Investeringen in leveringszekerheid
  In 2015 heeft PWN de conditie van de pompstations in Hoofddorp en Heemskerk verbeterd.
 2. Investeringen in waterkwaliteit
  We verbeterden dit jaar de nadesinfectie in Bergen. De voorzuivering in Andijk (Andijk III) kostte nog veel tijd en aandacht vanwege onverwachte kinderziektes.
 3. WRK: nieuw contract voor water uit de Lek
  NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) is een samenwerkingsverband om water uit de Lek naar PWN en de procesindustrie in de IJmond te transporteren. Tegelijkertijd heeft PWN met WRK een dienstverleningsovereenkomst voor het beheer van de waterleidingen naar de duinen.
  Er is met alle contractanten overeenstemming bereikt over een nieuw contract, voor 30 jaar, op een sterk vereenvoudigde leest geschoeid. Op 9 feb 2016 werd dit contract ondertekend. De overeenkomst levert een nieuwe investeringshorizon op en zorgt voor een financiële besparing in ons productieproces van drinkwater.
 4. Gereed voor certificering
  In het kader van project WaterPAS hebben we bereikt dat ons assetmanagement op orde kwam. Dit is nu klaar voor certificering ISO55001 in 2016.
 5. Sanering leidingnet
  Net als in voorgaande jaren gaan we door met het vernieuwen van de in totaal 10.000 kilometer ondergrondse leidingen. De grootschaligere aanpak zorgde voor schaalvoordelen en vaart. De schaalvergroting zorgt niet alleen voor efficiencywinst, we hebben dit jaar ook meer leidingen gesaneerd dan voorgaande jaren

Wat hebben we hiermee bereikt?
De verbetering van de nadesinfectie in Bergen zorgt voor betere drinkwaterkwaliteit in grote delen van Noord-Holland. Door gestructureerd onze productiemiddelen te verbeteren hebben we bereikt dat de reguliere ondermaatse leveringsminuten verbeterd zijn. Door een grote storm op zaterdag 25 juli (een afsluiter was onbereikbaar door een omgewaaide boom) en noodweer op 26 augustus (door onweer was er een spanningsdip in de drinkwaterfabriek in Heemskerk en de noodstroom viel uit), zijn de ondermaatse leveringsminuten met 2,04 minuten gestegen naar in totaal 6,7 minuten. De drinkwaterkwaliteitsindex scoorde voor productie 94,2 en voor distributie 92,1. Op deze punten is de norm (minimaal 90 respectievelijk 85) ruimschoots behaald.