Verslag van de Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het algemeen beleid van de directeur en de strategie van PWN. Vanuit de cyclus van planning en control staat de RvC daarom regelmatig stil bij thema’s zoals de aan de onderneming verbonden risico’s, interne procedures rond (financiële) verslaglegging en het jaarlijkse beleidsplan.

In 2015 kwam de raad vijf keer, als collectief, bijeen. De gesprekken over risico’s vormden regelmatig aanleiding om bijzondere onderwerpen verder uit te diepen. In dat opzicht fungeert de RvC ook als klankbord en staat ze - vanuit de kennis en achtergrond van de commissarissen - de directie met adviezen terzijde.

Risicomanagement
In goede dialoog met de directie heeft de raad ook in 2015 uiteenlopende risico’s onderzocht in de primaire en secundaire processen van PWN. De RvC staat soms verder van een onderwerp af en kijkt van buiten naar binnen. Daarmee dragen we bij aan een zo compleet mogelijk beeld. Vanuit de toezichthoudende rol heeft de raad daarnaast in 2015 bijzondere aandacht besteed aan onder meer PWNT Holding, de beoogde samenwerking met het Goois Natuurreservaat, Andijk III en een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

PWNT Holding
Deze innovatieve dochter van PWN had in 2015 de voortdurende aandacht van de RvC, ook nu de nieuwe voorzuivering Andijk III in bedrijf is genomen. De RvC constateert dat het de nieuwe directie van PWNT Holding is gelukt om het bedrijf een fase van volwassenwording binnen te loodsen. Afgelopen jaar werden de eerste contracten getekend voor realisatie van de zuiveringstechnologie in het buitenland. Zo zien we dat de ontwikkelingen hier versnellen. De onderneming is inmiddels de pioniersfase ontgroeid en dat brengt andere vraagstukken met zich mee, zoals die van consolidatie en organisatie.

Andijk III
De nieuwe voorzuivering ondervond enkele tegenslagen, dit is inherent aan innovatie. De RvC volgt de onderzoeken en oplossingen die de directie aandraagt nauwlettend. De RvC heeft de directie geadviseerd hierover open te communiceren, ook met de stakeholders. In dat kader heeft er eind 2015 een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden.

Samenwerking Goois Natuurreservaat
Het Goois Natuurreservaat (GNR) heeft in 2013 PWN gevraagd om gezamenlijk te verkennen of er mogelijkheden zijn voor een nauwere samenwerking. De opzet was efficiency in het natuurbeheer, waarbij de identiteit van GNR gehandhaafd zou blijven. De eerste gesprekken gaven een positief beeld. Helaas bleek later dat er andere factoren dan efficiency een cruciale rol speelden in dit proces, waardoor de samenwerking niet tot stand is gekomen. Deze hadden vooral betrekking op tekort aan maatschappelijk draagvlak in Het Gooi en toch ook een mogelijk verlies van identiteit van het GNR. De RvC heeft de directie tijdig geadviseerd over de afbreukrisico’s die door het maatschappelijk sentiment in Het Gooi waren ontstaan.

Samenwerken en verbinden
De dynamiek in onze maatschappij vraagt van organisaties steeds meer onderlinge interactie en kruisbestuiving. Het is daarom goed om te zien dat ook PWN steeds vaker samenwerkingsverbanden aanknoopt met andere organisaties, zowel in de waterketen als daarbuiten. Zo zien we een nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontstaan. Inhoudelijk zijn er al veel verbindingen gelegd en ook op innovatief gebied brengen beide organisaties nieuwe verbeteringen tot stand.

Ook tijdens het werkbezoek aan Greenport Noord-Holland Noord zagen we dat samenwerking leidt tot nieuwe ketens en allianties, bijvoorbeeld tussen glastuinbouw en Microsoft, dat warmte van zijn datacenter aan de omringende tuinders levert. In dit gebied wordt ook nauw samengewerkt voor het zuiveren van restwater van de glastuinbouw. Dankzij de toenemende samenwerking krijgt ook 'verbinden', een voor PWN belangrijke kernwaarde, steeds meer inhoud. Het is in dat licht ook goed om te zien dat PWN in ontwikkelingssamenwerking de verbinding zoekt en meer samenwerkt met andere drinkwaterbedrijven. De hechte band met Vitens-Evides zorgde op dit terrein dan ook voor een welkome versterking van de buitenlandactiviteiten. De samenwerkende drinkwaterbedrijven bereiken nu meer en zijn daarin minder kwetsbaar geworden.

Klimaatneutrale bedrijfsvoering
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel in de strategie van PWN. Daarom was ook duurzaamheid een regelmatig onderwerp van gesprek in de RvC. Zo hebben we in 2015 advies uitgebracht over de mogelijkheden voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering. In onze visie moeten de keuzes dicht bij PWN liggen en logisch voelen voor klanten en andere stakeholders.

Positie en koers
Elk drinkwaterbedrijf is in zijn regio monopolist. Daarom hanteert ook PWN de benchmark van de branche om haar prestaties te vergelijken met die van andere drinkwaterbedrijven - en waar mogelijk steeds te verbeteren. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot meer efficiency en klantgerichtheid. Toch is in onze visie een hogere benchmarkpositie geen doel op zichzelf. PWN heeft immers haar eigen - unieke - problematiek. Een benchmark werkt in onze visie vooral richtinggevend voor bijstelling van de koers. De RvC volgt met belangstelling het plan van aanpak dat uit de nieuwe benchmarkdata wordt afgeleid.

In het algemeen kunnen we wel constateren dat PWN het goed doet. PWN is een uniek bedrijf, met een unieke dienst: water en natuur. Juist bij PWN zijn goed drinkwater en bijzondere natuur goed in evenwicht. Een uitstekende uitgangspositie voor een stevig profiel. PWN heeft een goed verhaal, en mag dit aan de buitenwereld meer laten zien. Met meer lef naar buiten treden wordt daarom de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Dit was ook een belangrijke vereiste competentie in de selectieprocedure voor een nieuwe directeur voor PWN.

Selectie nieuwe directeur
De selectie van de opvolger van Martien den Blanken is soepel verlopen. We kunnen wel spreken van een vloeiende procedure, waarbij elke schakel in het proces een waardevolle inbreng had. In goed overleg met de ondernemingsraad werd uit veel goede kandidaten Joke Cuperus gekozen. We zijn trots op de eensgezinde sfeer waarbinnen deze aanstelling werd afgerond.
Met groot genoegen hebben we gezien hoe Joke als nieuwe directeur werd verwelkomd. En met even groot genoegen zagen we hoe de organisatie afscheid nam van Martien. Een afscheid dat in alle opzichten passend was bij zijn verdiensten. De Raad van Commissarissen kijkt met veel plezier terug op een uitstekende samenwerking en wenst hem het allerbeste toe en in het bijzonder nog veel actieve en inspiratievolle pensioenjaren!

NaamHoofdfunctieNevenfunctie(s)
De heer Drs. F.J. van Bruggen, president-commissaris (1959)

Lid van de RvC sinds 2012 voor een periode van 4 jaar.
Hoofddirecteur ANWB B.V.- Lid van het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds
- President Commissaris
UVM/ Unigarant/ Reis & Rechtshulp
- Lid Raad van Commissarissen Hendrick de Keyser
- Lid Raad van Advies Hoge Veluwe
- Lid Raad van Toezicht Fonds Slachtofferhulp
De heer Drs. H.J. Machielsen (1960)

Lid van de RvC sinds 2013, voor een periode van 4 jaar.
Voorzitter Bestuur Stichting
Nedlloyd Pensioenfonds
- Lid Raad van Toezicht pensioenfonds Openbare Bibliotheken
- Lid Raad van Toezicht pensioenfonds Recreatie
Mevrouw C.M. de Lange (1953)

Lid van de RvC sinds 2010. In 2014 herbenoemd voor een periode tot uiterlijk 1 juli 2018.
DGA van Annapee B.V.- Directeur Breedband Hollands Kroon
- Lid Raad van Toezicht Stichting Heifer
- Lid Directie Regelbox BV
Mevrouw Ir. A. van Dam (1961)

Lid van de RvC sinds 2012 voor een periode van 4 jaar.
Programmamanager Greenport Noord-Holland- Voorzitter Raad van Toezicht MEE de Wering
- Voorzitter gewest NH PvdA
- Voorzitter vereniging vrije scholen
- Lid Raad van Toezicht, STAN projecten
- Lid Raad van Advies In Holland Alkmaar
De heer Ir. P.A.E. van Erkelens (1953)

Lid van de RvC sinds 2012 voor een periode van 4 jaar.
Dijkgraaf Wetterskip Fryslân- Lid Raad van Toezicht
Zorgpartners Friesland
- Lid Raad van Toezicht scholengemeenschap Magister Alvinus Sneek

Samenstelling commissies uit de Raad van Commissarissen

• Auditcommissie
Drs. H.J. Machielsen, voorzitter
Ir. A. van Dam

• Selectie- en benoemingscommissie
Deze commissie wordt ad hoc samengesteld.

• Remuneratiecommissie
Deze commissie wordt ad hoc samengesteld.