Verantwoorde kostprijs drinkwater

PWN levert drinkwater van een goede, betrouwbare kwaliteit, met de continuïteit die onze klanten vanzelfsprekend vinden. Dit hoge niveau wil PWN handhaven. Tegelijkertijd vinden we dat onze tarieven stabiel moeten blijven.

We hanteren hoge transparantie rond de opbouw van ons drinkwatertarief. Door dit te vergelijken met de tarieven van andere drinkwaterbedrijven krijgen we stuurinformatie waarmee we kunnen borgen dat ons tarief in de pas blijft lopen.

Dankzij kostenbesparingen heeft PWN het afgelopen jaar op het drinkwatertarief geen inflatiecorrectie hoeven toepassen. Daarmee hebben we feitelijk de kosten relatief weten te verlagen. Kostenbesparingen werden mogelijk door bijvoorbeeld in het klantcontact gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden die de digitalisering biedt. Bijkomend effect daarvan is ook dat klanten meer tevreden zijn over onze service. Aan transparantie werken we door in Vewin-verband een helder kostprijsmodel te ontwikkelen.

Onze belangrijkste resultaten in 2015

 • Efficiencyslag door vernieuwen Mijn PWN en digitalisering klantprocessen
  Door digitalisering van onze klantprocessen kunnen we met minder mensen toe. Zo hebben we in 2015 een reductie bereikt van 25 fte (exclusief tijdelijke inhuurkrachten). Tegelijkertijd zorgt deze digitalisering voor een aanzienlijke besparing op papier en portokosten.
 • Fte-reductie boswachters
  De sector Natuur & Recreatie (NR) nam afscheid van 6 boswachters, een fte-reductie van 20% in dit bedrijfsonderdeel. Deze personeelsreductie dwingt de organisatie om prioriteiten te stellen en te focussen op de kernactiviteiten. Om goed te bepalen welke dat zijn, kijkt NR opnieuw naar haar waardepropositie: op welke gebieden is behoefte aan de waarde die onze organisatie toevoegt?
 • Aanvechten precariodreiging
  PWN stak veel energie in de discussie over precariorechten. Mocht een gemeente toch besluiten om precario te heffen, dan zijn we genoodzaakt om deze precariobelasting aan de bewoners van de gemeente door te berekenen. Tot nu toe hebben we het tij weten te keren, mede dankzij de landelijke inspanningen van koepelorganisatie Vewin.
 • ICT-kosten verlaagd
  Nieuwe beheercontracten voor onze ICT verlagen niet alleen de kosten, ze vergroten ook de interne tevredenheid. Ook wordt een model geïmplementeerd wat een meer pro-actief beheer, focus op beschikbaarheid en betere performance van de werkplekken oplevert. Daarnaast draagt een nieuw technisch beheer van de servers bij aan lagere kosten.
 • Kostprijsmodel opgeleverd
  In Vewin-verband hebben we een nieuw, transparant kostprijsmodel ontwikkeld.

 • Wat hebben we hiermee bereikt?
  Door de digitalisering van de klantcontacten (project KM 3.0) hebben we in 2015 € 0,8 miljoen aan kosten bespaard. Hiervan heeft € 0,4 miljoen betrekking op besparing van papier en portokosten. Additionele besparingen volgen nog in 2016.
  Met de reductie van personeel in natuurbeheer bespaart PWN 6 fte. Negatief gevolg daarvan is een verminderde capaciteit in het natuurtoezicht van 20%.
  De precarioheffing hebben we vooralsnog weten af te wenden, waardoor het drinkwatertarief niet verhoogd wordt voor onze klanten. Besparing op de totale ICT kosten voor 2015: 12%. Daarmee wordt PWN in ICT-kosten over 2015 conform het gemiddelde in de sector (gemiddelde ICT kosten per aansluiting in 2014 bedroeg € 5,88 t.o.v. gemiddelde in de sector van € 5,18).