16. Toelichting op de vennootschappelijke balans

16.1 Materiële vaste activa

Voor de balanswaardering zijn de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd.

De investeringsuitgaven van € 43 miljoen hebben met name betrekking op de afronding van het productiebedrijf in Andijk (Ceramac en automatisering) en diverse transport- en distributieleidingprojecten.
Aan de materiële vaste activa in uitvoering wordt bouwrente toegerekend. Deze bouwrente bedroeg in 2015: € 0,5 miljoen (2014: € 1,6 miljoen).

16.2 Financiële vaste activa

De deelnemingen, participaties en vorderingen zijn als volgt weer te geven:

Deelnemingen
De mutaties in de deelnemingen (in groepsmaatschappijen) en participaties gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde betreft het resultaat boekjaar voor het deel waarvoor PWN aandelen houdt. De negatieve waarde van PWNT Holding B.V. is in mindering gebracht op de langlopende vorderingen van € 3,5 miljoen op PWNT Holding B.V.

Overige participaties
De amortisatie betreft de jaarlijkse vrijval van het aandeel in de afvoerleiding Wieringermeer.

Vorderingen op deelnemingen en overige vorderingen
De vorderingen hebben een looptijd langer dan 1 jaar. De vorderingen met een looptijd korter dan 1 jaar zijn verantwoord onder de vlottende activa.
Omtrent de uitgegeven leningen zijn geen zekerheden verkregen. Voor de aan de WRK verstrekte leningen zijn garanties afgegeven. Deze zijn opgenomen in de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
De verstrekte leningen betreffen een verstrekte lening en het langlopende deel van de rekening courant aan PWNT Holding BV en een verstrekte lening aan Stichting Mijnaansluiting.nl.
Voor de entiteiten met geringe verwachte cashflows waarop PWN een vordering heeft, heeft PWN voor deze vorderingen een voorziening gevormd.

De aflossingen op de leningen betreft het kortlopende deel van de lening aan Het Waterlaboratorium (€ 42.000), de aflossing van de verstrekte leningen aan WRK (€ 8,1 miljoen) en de aflossing van leningen uit hoofde van de MDG activiteiten (€ 25.000) van PWN. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar het directieverslag.

16.3 Vlottende activa

De vlottende activa hebben een looptijd van korter dan één jaar.

16.4 Eigen vermogen

Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit 15.000 gewone aandelen. Alle aandelen worden gehouden door de Provincie Noord-Holland.

16.5 Langlopende schulden

De gemiddelde resterende looptijd is 5,4 jaar (2014: 6,9 jaar). Het gemiddelde rentepercentage over de resterende looptijd van deze leningen bedraagt 3,45% (2014: 3,61%). Een bedrag van € 195 miljoen (2014: € 324 miljoen) heeft een resterende looptijd van meer dan 5 jaar. De marktwaarde van de langlopende schulden bedraagt € 511 miljoen (2014: € 544 miljoen).

16.6 Kortlopende schulden

De schulden aan groepsmaatschappijen hebben betrekking op N.V. WRK, Aquanet B.V., PWNT Holding B.V. en de Kennemer Duincampings B.V.

De vlottende passiva hebben een looptijd van korter dan één jaar.

Het aantal werknemers over 2015 in fte betrof 512 (2014: 523), waarvan in het buitenland 0 (2014: 0)