Risicoprofiel: Strategische risico’s

Bescherming van drinkwaterbronnen
De beschikbaarheid van voldoende water voor het produceren van drinkwater is gebaseerd op twee bronnen: het IJsselmeer en de Rijn. Het IJsselmeer is de belangrijkste bron voor het maken van drinkwater. De kwaliteit van het IJsselmeerwater verdient daarom veel aandacht. In Vewin- en RIWA-verband, maar ook zelfstandig, praat PWN mee over de inrichting en beheer van dit gebied en het achterliggende stroomgebied van de rivier de Rijn. Daarnaast wordt water uit de Rijn en uit het IJsselmeer geïnfiltreerd in het duingebied bij Castricum. De combinatie van drinkwatervoorziening en natuurbeheer heeft voor PWN een hoge prioriteit. Door het duingebied zelf te beheren, houden we controle over het gedeeld gebruik van dit gebied voor drinkwaterproductie, natuurvorming en recreatie. Tevens heeft het duingebied een functie als drinkwatervoorraad voor enkele maanden.
Gestructureerd stakeholdermanagement draagt bij aan het behoud van het IJsselmeer als zoetwatervoorraad, een van de ankers van de PWN-strategie.

Kwaliteit en leveringszekerheid drinkwater
Om de leveringszekerheid te waarborgen is een juiste inschatting van de vraag naar drinkwater op de middel- en lange termijn van groot belang. Het is belangrijk voor het tijdig en juist investeren in de leveringscapaciteit van onze installaties. Samen met enkele collega-drinkwaterbedrijven voert PWN op dit gebied regelmatig updates uit. Er is een strategisch plan voor het veiligstellen van de leveringszekerheid voor de komende jaren.

Beheer assets drinkwater
Door proactief onderhoud voorkomt PWN dat op de lange termijn het onderhoud aan drinkwaterassets zich gaat ophopen en dat de leveringszekerheid in het geding komt. Daarvoor is een systeem van assetmanagement ingericht, dat gebruikt wordt om investeringsplannen te prioriteren en het onderhoud te sturen. Tevens is voorzien in een meerjarenvervangingsprogramma. Het assetmanagementproces is met behulp van de ISO-55.001-norm ingericht.

Invloed op de omgeving
De politieke ontwikkelingen ten aanzien van lastenverzwaring van de burger via drinkwaterbedrijven (onder meer precario), de ruimtelijke inrichting (van invloed op het natuurbeheer) en de toenemende drukte in de ondergrond (van belang voor het leidingnet) maken dat bekendheid bij en invloed op stakeholders van groot belang is. Door middel van omgevingsmanagement houdt PWN continu focus op deze ontwikkelingen.

ICT-systemen
PWN en haar medewerkers worden meer afhankelijk van ICT. Tegelijkertijd zijn de bedreigingen voor de betrouwbaarheid van ICT door bijvoorbeeld cybercrime groeiende. Om adequaat te kunnen omgaan met cyberrisico’s treffen we maatregelen voor verdere professionalisering van dit aandachtsgebied in haar organisatie.

Calamiteiten
Een calamiteit kan leiden tot onvoldoende en/of onbetrouwbaar drinkwater. Daarvoor is er een stand-by crisisorganisatie ingericht die bij calamiteiten optreedt. Deze moet de levering van voldoende en betrouwbaar drinkwater zeker stellen en overlast voor klanten zoveel mogelijk beperken. Zij oefent regelmatig, samen met crisispartners, in veiligheidsregio-verband. Hiervoor is, met alle betrokkenen, een oefenplan opgesteld.
Installaties zijn beveiligd volgens landelijk geldende regels van onze brancheorganisatie Vewin en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.