Strategie en toekomstverwachting

De komende jaren steekt PWN meer energie in het uitdragen van het belang van de ‘blauw-groene combinatie’. Zuiver drinkwater (blauw) en schone natuur (groen) horen namelijk onlosmakelijk bij elkaar. Om de kwaliteit van deze producten in stand te houden, hebben we voor komend jaren de volgende pijlers benoemd: duurzaamheid/ innovatie, veiligheid en samenwerking in de keten.Drinkwater en natuur zijn inherent aan duurzaamheid. Dat maakt dat PWN in al haar processen streeft naar het hoogst haalbare in maatschappelijk duurzaam ondernemen. Ons duurzaamheidsbeleid sluit zoveel mogelijk aan op de ambities van de provincie Noord-Holland. We zoeken oplossingen vooral regionaal. Ook veiligheid wordt een belangrijke pijler. Hiermee bedoelen we veiligheid op alle fronten: fysieke en mentale veiligheid van onze medewerkers, maar ook van onze gebouwen en data.
PWN trekt inmiddels intensief op met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ook in natuurbeheer zoeken we de samenwerking op: bijvoorbeeld met andere natuurbeheerders, met vrijwilligers en met wetenschappers. Een derde, krachtige ontwikkeling is de digitalisering van onze (klant)processen. Een nieuwe inrichting van de kantoorwerkplekken gekoppeld aan modern werkgeverschap en kantoorautomatisering maken nu een geheel nieuwe manier van samenwerken mogelijk. Medewerkers leggen verbindingen dwars door het bedrijf met andere collega’s. Muren van afdelingen zijn letterlijk en figuurlijk afgebroken, wat de vernieuwingskracht in onze organisatie ten goede komt. Dit past bij onze kernwaarden verbinden en vernieuwen en borgt ook dat onze derde kernwaarde - waarmaken - uit de verf komt.

Financiën op orde voor een stabiel drinkwatertarief
PWN heeft voor 2015 geen verhoging doorgevoerd in het jaarlijkse vastrechttarief. Voor een gemiddeld gezin betekende dit in 2015 een drinkwatertarief van € 1,82 per m³ (excl. belastingen).

Wat betreft de financiën is onze strategie om in 2016 en de daarop volgende jaren de drinkwatertarieven in ieder geval niet te laten stijgen en het eigen vermogen te versterken tot minimaal 30% (ultimo 2015: 26,3%) in 2020. Een solvabiliteit van 30% bereiken wij door de komende jaren te sturen op een positief resultaat (voor deelnemingen) van minimaal € 5 miljoen.

Om tegelijkertijd noodzakelijke investeringen in zuiveringstechniek en bedrijfsmiddelen te kunnen uitvoeren, blijven we strak sturen op de operationele kosten. Door voortdurend te werken aan efficiency en verbeteringen verwachten we, op basis van de huidige kennis en ontwikkelingen, de komende jaren de kostentoename door met name inflatie te kunnen compenseren.

Voor 2016 verwachten wij dat PWN, onder normale omstandigheden, uitkomt op een vergelijkbaar resultaat als 2015.

Maatschappelijke kosten verder verlagen
Voor de periode tot 2020 heeft PWN een samenhangende strategie. Belangrijkste ontwikkeling: via samenwerking en verbinding in de regio nemen we het voortouw om de maatschappelijke kosten van water en natuur te verlagen. Daarbij past een transparante, open organisatie. Met medewerkers die oog hebben voor vernieuwing en maatschappelijke bijdrage. Daarbovenop komt het groeiende besef dat water, natuur en gezondheid nauw met elkaar samenhangen. Dit wordt een speerpunt in onze communicatie. PWN treedt nadrukkelijker naar buiten en laat duidelijker zien wat ze doet. Daarnaast leggen we de komende jaren meer het accent op duurzaamheid, innovatie en veiligheid.