Stakeholderdialoog en materiële thema’s

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen past dat een organisatie goed naar haar belanghebbenden luistert. De meningen, inzichten en verwachtingen van de buitenwereld zijn voor PWN erg belangrijk. Ook in de G4-duurzaamheidsrichtlijnen voor verslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI) staat deze informatie centraal, in de vorm van de stakeholderdialoog. Daarmee krijgen we inzicht in welke thema’s voor groepen belanghebbenden relevant zijn. GRI noemt dat materiële thema’s. Het woord ‘materieel’ is afgeleid van het Engelse ‘to matter’, ertoe doen. Zaken die ertoe doen: daarover moeten we vooral rapporteren, is de gedachte. Organisaties die zich hierop toeleggen winnen aan transparantie. De methodiek van GRI stimuleert zodoende om open te zijn over zaken die er echt toe doen en leiden tot de thema’s die het meest relevant worden gevonden. Hierdoor wint het jaarverslag aan duidelijkheid en leesbaarheid. Bovendien krijgt de organisatie dankzij de dialoog met stakeholders ook nieuwe handreikingen voor beleid. Daarom hebben we in de gesprekken ook ruimte voor feedback geboden.

Op zoek naar relevantie
Als het gaat om relevante thema’s, kijkt GRI niet alleen naar wat er bij belanghebbenden toe doet. Materieel zijn ook zaken die voor de strategie van het bedrijf zelf relevant zijn. Door beide dimensies te vergelijken, zijn we in 2015 tot acht materiële thema’s gekomen. Bij deze materiële thema’s hebben we voor zover mogelijk de resultaten uit 2015 benoemd. Doordat we dit jaar voor het eerst GRI-G4 doorvoeren bij PWN, zijn nog niet alle behaalde resultaten meetbaar of voorzien van een KPI. Volgend jaar zal dit verbeterd zijn.

Gehanteerde methode
Hoe heeft PWN in 2015 de stakeholderdialoog ingericht? We interviewden 16 vertegenwoordigers van uiteenlopende stakeholdergroepen. Deze 16 stakeholders werden gekozen door de directie van PWN. De keuze werd gebaseerd op een score van invloed en afhankelijkheid voor PWN. Deze gesprekken vonden zoveel mogelijk plaats op bestuursniveau. Onze gesprekspartners wezen ieder vijf thema’s aan die het meest relevant zijn voor het duurzame succes van PWN op lange termijn.

Deze kregen een score van 5 (meest relevant) tot en met 1. Van elk thema bepaalden we de gemiddelde puntenscore. De directie deed eenzelfde score en beoordeelde de thema’s op relevantie voor de strategie van PWN. Het resultaat is bijgaande materialiteitsmatrix.


Uit deze matrix komen de acht voor PWN meest relevante thema’s:

  1. Waterkwaliteit en beschikbaarheid
  Wij leveren drinkwater van hoge kwaliteit, dragen zorg voor continue levering van het drinkwater en sluiten aan bij de nieuwste technologieën om die hoge kwaliteit zeker te stellen.
  2. Goed bestuur
  PWN vervult een maatschappelijke rol en een publieke taak. Vanuit deze rol is actief stakeholdermanagement essentieel. PWN is transparant over de wijze van bestuur, laat zien wie de belanghebbenden zijn en wie PWN is, en hoe wordt omgegaan met hun gerechtvaardigde verwachtingen en belangen. Ook is veiligheid van groot belang. Fysieke en mentale veiligheid van onze medewerkers, maar ook van onze gebouwen en data.
  3. Bescherming waterbronnen en instandhouding beheerde gebieden
  Op lange termijn streven wij naar een zodanige kwaliteit van onze bronnen, Rijn en IJsselmeer, dat we hieruit met relatief eenvoudige zuiveringsmethoden drinkwater kunnen bereiden. Daartoe proberen wij de beheerders van deze wateren, zowel nationaal als internationaal, te beïnvloeden om te komen tot scherpere normstelling en handhaving hiervan. Met het beheer van duingebieden zorgen we voor een schone bron en daarmee tevens voor schoon drinkwater. Daarnaast houden we toezicht op de winmiddelen en zetten we onze expertise in bij grootschalige (water)projecten.
  4. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling
  Onze vernieuwingskracht zetten we in voor het behouden van onze hoge drinkwaterkwaliteit, voor het ontwikkelen en onderhouden van onze natuurgebieden en voor het realiseren van onze duurzaamheidsambities. De innovatiekracht in onze organisatie komt ook ten goede aan kostenbesparingen, door bedrijfsprocessen en dienstverlening te verbeteren. Daarnaast zetten we het in voor het vermarkten van zuiveringstechnieken via dochter PWNT Holding en voor het toegang verlenen tot drinkwater in buitenland via dochter Aquanet.
  5. Verantwoorde kostprijs drinkwater
  Wij bieden nu én in de toekomst hoge kwaliteit water met de huidige continuïteit, tegen stabiele en transparante tarieven - vergeleken met de benchmark onder Nederlandse waterbedrijven.
  6. Samenwerking in de keten
  Wij streven naar continue samenwerking in de keten met alle primaire ketenpartners (blauw, groen) en secundaire ketenpartners (energievoorziening en openbare ruimte). Zodoende maken we integraal en maatschappelijk kostenefficiënt wonen, werken en recreëren mogelijk.
  7. Medewerkerstevredenheid en engagement
  PWN is een moderne, flexibele werkgever. Een bedrijf waar mensen graag werken.
  8. Klanttevredenheid
  De klant is tevreden doordat wij de beste kwaliteit leveren en staan voor producten die maatschappelijk relevant zijn: water en natuur.

Feedback en diepgang
Tijdens de interviews gingen we ook dieper op de geselecteerde thema’s in. We wilden weten wat het thema voor de stakeholdergroep betekent, en in hoeverre PWN aan de verwachtingen voldoet. Ook de associaties met het thema en suggesties voor PWN leverden waardevolle feedback en ideeën op.

Verbinding met ondernemingsdoelen
De uitkomsten van de stakeholderdialoog integreren we in onze bedrijfsvoering. Zo werken we de komende tijd elk thema verder uit naar stuurinformatie die laat zien hoe we op deze ambities vorderingen maken. Voor het komende Ondernemingsplan zullen we per materieel thema doelstellingen formuleren en dit verwerken in onze stuurinformatie.

Op de bladzijden hierna werken we de acht thema’s verder uit. Per thema laten we zien welke stappen we in 2015 hebben gezet en welke impact PWN daarmee heeft op haar omgeving.