Samenwerking in de keten

PWN streeft naar stabiele samenwerking in de ketens rond water en natuur. Ons ideaal: bijdragen aan zo laag mogelijke maatschappelijke kosten voor onze klanten. Daarom is een efficiënte waterketen een van onze strategische doelen.

We beseffen dat de kosten van de waterketen alleen omlaag gaan als we breed samenwerken. Door een integrale aanpak wordt de keten bovendien robuust: betrouwbaar, klantgericht en met een onberispelijke waterkwaliteit. We werken daarvoor niet alleen samen met onze primaire ketenpartners (water en natuur), maar ook met secundaire partners in energievoorziening en openbare ruimte.

PWN maakt van samenwerking een speerpunt en participeert in verschillende samenwerkingsverbanden. Uiteraard in RIWA (Vereniging van Rivierwaterbedrijven) en Vewin (Vereniging van Waterbedrijven in Nederland) voor de waterkwaliteit van IJsselmeer en Rijn. Ook kennen we een nauwe samenwerking met waterschappen. Vooral met HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) is deze zeer intensief en gericht op synergie en kostenbesparing. In 2015 hebben we onderzocht of samenwerken met Goois Natuurreservaat tot de mogelijkheden behoort.

Onze belangrijkste resultaten in 2015

 • Banden met HHNK verder aangehaald
  In 2015 kreeg onze samenwerking verder vorm: de kennisdeling komt op gang, net als gezamenlijke inkoop en educatie. We deelden intern vacatures met HHNK en bij externe vacatures is er wederzijds voorrang. Bij tijdelijk werk, wat voorheen werd uitbesteed, wordt nu personeel over en weer gedetacheerd. Heel concreet was de samenwerking rond de nieuwe transportleidingen langs de Westfrisiaweg in Hoorn. Een succesvol, gezamenlijk meerjarenproject, dat we in 2015 hebben afgerond.
 • Actie voor minder wasmiddelgebruik
  Samen met HHNK ontwikkelde PWN een actie om te bereiken dat consumenten minder wasmiddelen gebruiken. PWN verlaagde de hardheid van het water van 8,4 naar 7,9. Daardoor kunnen wasmachines met minder wasmiddel toe, waardoor het rioolwater minder belast wordt en de zuivering daarvan minder energie kost. Via een gezamenlijke communicatiecampagne 'Was op Maat’ brengen we onder de aandacht dat je voortaan minder wasmiddel hoeft te gebruiken.

 • Mijn PWN succesvol verbeterd
  Mijn PWN, de website waarmee klanten zelf hun administratieve zaken bij PWN kunnen regelen, is in 2015 geheel vernieuwd. Deze vernieuwing staat in de belangstelling bij waterbedrijven in Groningen en Drenthe. Mogelijk leidt dit tot nieuwe samenwerking en kostenbesparing.
 • Herenakkoord over kwestie bluswater
  Voor het bluswater in Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort gelden nog oude regelingen. Daarbij was bepaald dat onderhoud aan bluskranen kosteloos door PWN wordt uitgevoerd. De Drinkwaterwet stelt echter de gemeenten verantwoordelijk voor de bluswaterlevering, waarmee - net als in de rest van Nederland - de kosten van onderhoud aan de bluskranen ook op het conto van gemeenten komen. Na bestuurlijk overleg kwam er eind 2015 een herenakkoord om deze oude regeling te harmoniseren.
 • Noordwest Natuurkern afgerond met congres
  Het duinafgravingsproject Noordwest Natuurkern werd in 2014 succesvol afgerond. Ook het kleinere aanvullende project Klein Doornen is klaar. De delegatie uit Engeland vroeg ons om onze waardevolle kennis breder beschikbaar te stellen. Daarom organiseerden we het internationale congres Dynamic Dunes. We deden dit samen met Waternet en Natuurmonumenten en nodigden wetenschappers uit, gespecialiseerd in duinbeheer en -beleid. Met dit in het achterhoofd hebben PWN, Dunea en Waternet het initiatief genomen om een kennisnetwerk over de duinen in te richten.
 • Goede resultaten met wisenten
  De begrazing met wisenten levert bij ons in de Kennemerduinen zeer goede resultaten op. De dieren eten niet alleen de hardere gewassen, ze maken ook graag stuifkuilen. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de dynamisering van het duinlandschap. De opgedane kennis delen we nu in een landelijk Wisentennetwerk. De kudde wisenten wordt inmiddels te groot voor het gebied in de Kennemerduinen. Daarom zoeken we naar nieuwe gebieden waar ze met hun specifieke gedrag aan natuurbeheer kunnen bijdragen. In 2015 gingen twee stiertjes al naar een gebied in Spanje, om de genetische diversiteit te vergroten. We hielden twee beheerdersbijeenkomsten met Nederlandse natuurgebieden, waaruit we concludeerden dat er ook in ons land veel belangstelling bestaat om wisenten over te nemen. Tot een concrete overplaatsing kwam het nog niet, doordat procedures langzamer gaan dan we verwachtten.
 • Slimmer gebruik van de ondergrond
  Ook als het gaat om dijken werken ketenpartners nu beter samen. In het project 'De dijk als kabelgoot' onderzoeken we in een breed verband de gedachte van multifunctionele dijken. Goed als waterkering, en tegelijkertijd geschikt voor kabels en leidingen.
  Bouwend Nederland, HHNK en PWN hielden in 2015 een symposium over de ondergrondse infrastructuur. Onder de titel ‘Samen Slimmer’ kwamen 250 deelnemers bijeen om kennis en ervaring te delen over slimmer gebruik van de ondergrond.
  Met Liander en kabelmaatschappijen participeren we in de Combinatie Infrastructuur Noord-Holland (CINH) om nieuwe leidingen en kabels af te stemmen. De bedoeling is om meerdere graafwerkzaamheden te combineren en aan te besteden. Deze samenwerking verloopt erg succesvol.
 • Nieuw Deltaplan tegen overstromingen
  Er komt een nieuw Deltaplan om ons land te beschermen tegen mogelijke overstromingen door de temperatuurstijging van de aarde. In de eerste plaats betekent dit dat de dijken worden versterkt, met als gevolg dat er een oplossing moet komen voor de infrastructuur in die dijken. In de tweede plaats moet de drinkwatervoorziening zo robuust zijn, dat deze het bij overstromingen niet begeeft. PWN rekent nu met haar partners in de keten de meest extreme noodscenario’s door, om te onderzoeken hoe we ons op een crisis moeten voorbereiden. Conclusies zijn nog niet officieel getrokken, maar in alle scenario’s werd ons duidelijk wat het belang is van de duinen als natuurlijke barrière en wateropslag.

 • Wat hebben we hiermee bereikt?
  Rondom de aanleg van de transportleiding langs de Westfrisiaweg in Hoorn hebben we € 800.000 euro bespaard.
  Op het gebied van educatie zetten we gezamenlijk de communicatie richting basisscholen op, dit leidde tot deelname van 11 scholen aan het Wateravontuur in bezoekerscentrum De Hoep. Het wateravontuur heeft als doel basisschoolkinderen te leren hoe bijzonder het is dat wij in Nederland iedere dag zuiver en genoeg water uit de kraan hebben.

  De vernieuwing van Mijn PWN leidde tot een forse verhoging van de digitale klantprocessen. De resultaten zijn als volgt: