Risicomanagementsysteem

Verankering in de organisatie
Zowel de directie (op strategisch niveau), als de sectoren (op tactisch niveau) houden risicoraamwerken bij, waarin bedrijfsrisico’s zijn benoemd, geanalyseerd en geprioriteerd. Acties uit beleidsplan en jaarplannen worden, om de prioriteit te bepalen, getoetst aan de risicoraamwerken.
Er is een werkend monitoringssysteem in de vorm van interne en externe audits.
De waarden, principes, standaarden en gedragsnormen die de organisatie hanteert, zijn vastgelegd in een gedragscode die op het intranet van PWN te vinden is.

Interne audit
Een vast team van auditors voert, vanuit het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, volgens een auditprogramma integraal audits uit. Alle bevindingen, niet alleen van de interne audits, maar ook van externe audits, worden vastgelegd in managementrapportages. Bewaking van de opvolging van acties naar aanleiding van bevindingen is hiermee geborgd.
De Raad van Commissarissen krijgt tweemaal per jaar inzage in de bevindingen en de opvolging daarvan.