Provincie Noord Holland, de aandeelhouder

Tweemaal per jaar wordt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. Daarnaast vindt minimaal vier keer per jaar overleg plaats tussen de bestuurder en de gedeputeerde die namens Gedeputeerde Staten de aandeelhoudersrol vervult. Minimaal 1x per jaar vindt een overleg plaats waarbij ook de voltallige Raad van Commissarissen aanwezig is.
Informatieverstrekking aan de aandeelhouder gebeurt met vaste frequentie, over de vastgestelde onderwerpen, volgens afspraken en volgens al hetgeen een goede governance-structuur beoogt.