Medewerkerstevredenheid en engagement

PWN wil talent aantrekken en behouden. Daarom vinden we het belangrijk om een bedrijf te zijn waar mensen graag willen werken. Een moderne, flexibele werkgever.

Voor een positieve maatschappelijke impact van het werk van PWN is het belangrijk dat onze medewerkers (612 fte) tevreden zijn en op een goede manier de interactie aangaan met mensen uit onze omgeving. De nieuwe kantoorhuisvesting (programma PWNext) draagt daaraan bij. Door de open ruimten en flexibele werkplekken zien we de samenwerking tussen collega’s van verschillende teams en sectoren toenemen. Zo ontstaat er een cultuur van meer transparantie en flexibiliteit.

Verder zetten we integraal gezondheidsmanagement in en zorgen we met uitstekende ICT-middelen voor maximale ondersteuning in het werk. En voor medewerkers van de klantenservice die door digitalisering en efficiencyverhoging geen plek meer houden, vinden we nieuw werk volgens het principe ‘van werk naar werk’.

Onze belangrijkste resultaten in 2015

 • Uitzending medewerkers
  Een aantal van onze medewerkers draagt graag zinvol bij aan ontwikkelingsprojecten in het buitenland. In 2015 werden 20 medewerkers uitgezonden.
 • PWNext opgeleverd
  Nieuwe huisvesting, cultuur en ICT maakt flexibel werken mogelijk en biedt meer ruimte voor verbinding met anderen. Voor alle medewerkers is er nu één servicepunt (fysiek en digitaal) voor facilitaire zaken en ICT. Uit evaluaties blijkt dat medewerkers hun nieuwe servicepunt erg waarderen.
  Alle boswachters hebben hun nieuwe werkplek nu in de bezoekerscentra zelf, waardoor ze beter zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Hiermee besparen we niet alleen op kantooroppervlak, het draagt bovendien bij aan een betere zichtbaarheid bij het publiek.
 • Werkbelasting onderzocht
  De effecten van alle veranderingen worden uitgebreid geëvalueerd. In sommige sectoren zien we al een lichte productiviteitsstijging. Wel ervaren we dat leidinggevenden bewust contact met hun mensen moeten houden en zijn we alert op een toenemende werkdruk.
 • Herijking Integraal gezondheidsmanagement
  In 2015 hebben we Integraal gezondheidsmanagement geëvalueerd en een begin gemaakt met verbetering ervan. In het najaar is gestart met de evaluatie en actualisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid. In het voorjaar van 2016 zal dit beleid worden voorgelegd aan de directie.
 • ICT-middelen verbeterd
  We besloten in 2015 om standaardisering van ICT-middelen los te laten. Voortaan niet meer voor iedereen hetzelfde, maar meer maatwerk. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld de apparatuur die mensen voor hun functie nodig hebben.
 • Van ‘werk naar werk’
  Boven verwachting zijn van het Klantcontactcentrum alle 25 medewerkers zonder formatieplek succesvol aan nieuw werk geholpen. Een score van 100%.
 • Op zoek naar talent en competenties
  In 2015 ging PWN van start met de strategische personeelsplanning. We willen goed kunnen inschatten aan welke competenties ons bedrijf in de toekomst behoefte heeft. Zo kunnen we beter inspelen op mogelijke tekorten en de doorstroom naar nieuwe functies bevorderen. PWN pakt dit gestructureerd aan en begon bij de stafsectoren. Na evaluatie in 2016 gaan de overige sectoren ook meedoen.
 • Imago als werkgever onderzocht
  Hoe aantrekkelijk is PWN als werkgever? We vroegen het ons klantenpanel. In deze nulmeting kwam naar voren dat de vernieuwing bij PWN inmiddels aardig bekend is. Minder positief is dat ons imago niet klopt met de werkelijkheid. De buitenwereld ziet nog niet dat PWN een kansrijke, ondernemende organisatie is geworden. Wel staat PWN al jaren in de lijst van Beste werkgevers.
 • Moderne arbeidsvoorwaarden
  Veel verouderde bedrijfsregelingen zijn in samenspraak met de Ondernemingsraad inmiddels aangepast. Van de overige regelingen volgen het komende jaar nog vereenvoudigingen, zowel inhoudelijk als tekstueel. Een voorbeeld is de nieuwe regeling voor consignatiediensten. Daarin hebben we nu mogelijk gemaakt dat de gewerkte uren digitaal kunnen worden geregistreerd.

 • Wat hebben we hiermee bereikt?
  PWN staat op plaats 30 op de ranglijst van beste werkgevers in Nederland in de categorie ‘minder dan 1000 werknemers’ (bron: Effectory/ Intermediair). De algemene medewerkerstevredenheid daalde minder dan door de verbouwing en veranderingen werd verwacht: met 0,1 naar een rapportcijfer van 7,8 (norm: 8,1).
  Het verzuimpercentage nam helaas toe van 3,97% naar 5,3%. Dit is toe te schrijven aan toename van het langdurig verzuim. De oorzaken hiervan worden nog geanalyseerd.
  De vraag naar ICT ondersteuning, maatwerk en digitalisering van processen stijgen continu.
  De verbinding neemt zichtbaar toe: mensen van verschillende bedrijfsonderdelen weten elkaar makkelijker te vinden, wat meer en betere samenwerking oplevert. De resultaten daarvan worden concreet in het succes van verschillende projecten.
  De kosten voor opleiding en ontwikkeling zijn gedaald, mede doordat de kennis van collega’s beter wordt benut. Een workshop gegeven door een collega is bij PWN geen bijzonderheid meer.
  De doorstroom is in 2015 sterkt verbeterd. Van alle vacatures is in 2015 ruim 47% intern vervuld, ten opzichte van 30% in 2014.