7. Financiële instrumenten en risicobeheersing

Wij wijzen op de in het jaarverslag te vermelden doelstellingen en het beleid van PWN inzake risicobeheer. Daarbij wordt aandacht besteed aan het beleid voor de afdekking van risico’s verbonden aan alle belangrijke soorten voorgenomen transacties, en aan de door PWN gelopen prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s (art. 391.3 BW). Zie hiervoor het hoofdstuk risicomanagement.

7.1 Marktrisico

7.1.1 Valutarisico
Het valutarisico voor PWN heeft vooral betrekking op posities en toekomstige transacties in Britse ponden. De directie van PWN heeft op basis van een risicoanalyse bepaald dat een deel van deze valutarisico’s wordt ingedekt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een cross currency swap. Dit instrument wordt niet speculatief gebruikt. Voorgaande is vastgelegd in het treasurystatuut.

7.1.2 Rente- en kasstroomrisico
Voor de schulden met variabele renteafspraken loopt PWN risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Om deze risico’s te mitigeren heeft PWN renteswaps gecontracteerd, zodat de vennootschap per saldo een vaste rente betaalt. Deze instrumenten worden niet speculatief gebruikt.

De marktwaarde van de financiële instrumenten is bepaald aan de hand van de waarde in het economische verkeer. Het betreft het bedrag dat de PWN zou ontvangen of betalen wanneer de contracten beëindigd zouden worden.

7.1.2 Kredietrisico
PWN heeft geen significante concentraties van kredietrisico. De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben. Banken waarmee derivaten worden afgesloten hebben tenminste een A-rating. PWN heeft vorderingen verstrekt aan verbonden partijen en maatschappijen waarin wordt deelgenomen. Bij deze partijen is geen historie van wanbetaling bekend.

7.1.3 Liquiditeitsrisico
PWN stuurt onder andere op de convenanten die door de financiers van PWN worden geëist. Hiermee blijft PWN toegang houden tot de vermogensmarkt. Tevens wordt continu een liquiditeitsplanning van 12 maanden vooruit aangehouden waarbij eventuele risico’s direct worden opgelost. Daarnaast wordt in de kredieten een interne buffer aangehouden waardoor PWN te allen tijde aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Verder loopt PWN liquiditeitsrisico uit hoofde van haar derivatenportefeuille. PWN loopt het risico dat een derivatencontract voor einde looptijd wordt beëindigd (break) door de tegenpartij. Op 31 december 2015 waren er geen breakmomenten binnen 1 jaar. Het eerste breakrisico ligt in 2021.