18. Bezoldiging en vergoedingen aan bestuurders en commissarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland is € 178.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Commissarissen bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

18.1 Specificatie van de bezoldiging van de bestuurders

18.2 Specificatie van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen

Velserbroek, 3 mei 2016
De directie, De Raad van Commissarissen,
Mw. Mr. J.L. Cuperus, directeur
N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Drs. F.J. van Bruggen (president-commissaris)
Ir. P.A.E. van Erkelens
Mevrouw Ir. A. van Dam
Drs. H.J. Machielsen
Mevrouw C.M. de Lange