Bericht van de Ondernemingsraad

In de afgelopen jaren is PWN veranderd van een bedrijf waar een eilandencultuur heerste naar een meer geïntegreerde organisatie. Verbinding tussen uiteenlopende disciplines zorgt voor meer dynamiek en een oplossingsgerichte cultuur. Letterlijk werken wij nu bij elkaar op één vloer, het nieuwe gebouw heeft vooral open ruimtes waar iedereen elkaar kan ontmoeten.

De ondernemingsraad gaat met deze nieuwe manier van werken mee en heeft de medezeggenschap op zijn beurt ook opnieuw gestructureerd. Het hoge aantal van 35 medezeggenschaps-leden, verdeeld over maar liefst 6 onderdeelcommissies, paste niet meer bij het nieuwe PWN. Stap voor stap hebben we daarom toegewerkt naar een kleinere OR, die concreet vorm kreeg bij de verkiezingen in oktober. De OR kent nu nog 11 leden en heeft een nieuw reglement. We zijn een weg ingeslagen van meer samenwerken met de bestuurder, meer luisteren naar onze achterban en als één geheel naar buiten treden. Bij grote onderwerpen zetten we voorbereidingscommissies in en betrekken we ervaringsdeskundigen uit de organisatie. Zo komen we tot een gedegen advies.

Eerder betrokken
In de komende tijd wil de ondernemingsraad groeien van een reactieve raad naar proactieve gesprekspartner. We hebben erop aangestuurd om eerder betrokken te worden bij grote onderwerpen, óók als er geen instemming of advies nodig is. Dat heeft effect. Zo worden we nu in een vroeg stadium bij nieuwe plannen betrokken, zoals bij het nieuwe plan voor integraal gezondheidsmanagement. Belangrijke andere onderwerpen van discussie waren de modernisering van bedrijfsregelingen en de scheefgegroeide cultuur binnen de afdeling Informatievoorziening. We zijn tevreden over de manier waarop de directie hier mee om is gegaan.

Generieke functies
Heel kritisch is de ondernemingsraad in het afgelopen jaar geweest op het besluit over generieke functies. Het proces is niet volgens wederzijdse afspraken verlopen en daarom hebben wij bezwaar aangetekend. Op voorstel van de OR is samen met de directie besloten om het voorstel tot invoering van de generieke functies juridisch te laten toetsen door een gezamenlijk gekozen jurist en dit advies op te volgen. Het advies van deze jurist was dat de OR instemmingsrecht heeft en dit advies is bindend.

Om tot een gedegen instemming te komen is de OR bezig met het vormen van een voorbereidingscommissie om zo te waarborgen dat de invoering van de generieke functies bij PWN draagvlak en consensus heeft.

Nieuwe bestuurder
Vanzelfsprekend was de Raad ook nauw betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe directeur voor PWN. Als lid van de sollicitatiecommissie hebben we mogen ervaren dat dit proces erg soepel verliep. Ons advies sloot naadloos aan op dat van de Raad van Commissarissen. Inmiddels mogen we wel stellen dat de samenwerking met onze nieuwe directeur, Joke Cuperus, goed is.

In een informele bijeenkomst namen we eind 2015 afscheid van Martien den Blanken. Als bestuurder van PWN en gesprekspartner van de OR stond hij altijd open voor een goede samenwerking. Dankzij Martien heeft PWN de laatste jaren bereikt dat er meer verbinding is. We zijn hem dankbaar voor de manier waarop hij PWN heeft geleid en wensen hem een prachtige pensionering toe.