Aquanet

Dochteronderneming Aquanet is opgericht om de ontwikkelingshulp van PWN te combineren met onze kennis van waterzuivering en -distributie. Het bedrijf werkt als een hefboom. Dankzij de goede reputatie van PWN worden met relatief kleine investeringen extra financieringen van derden aangetrokken.

In 2000 formuleerden de lidstaten van de Verenigde Naties acht concrete millenniumdoelen. Een daarvan richt zich op drinkwater: het aantal mensen zonder toegang tot veilig en betrouwbaar drinkwater moet in 2015 gehalveerd zijn ten opzichte van 1990. Hoewel deze doelstelling wereldwijd is gehaald, bestaan er nog steeds grote verschillen: zo loopt de rurale drinkwatervoorziening achter op de stedelijke voorzieningen en heeft het Afrikaanse continent nog steeds een achterstand op de rest van de wereld.

In 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties nieuwe, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen omarmd, zo ook Nederland. Opnieuw richt één van de sustainable development goals zich op drinkwater. Op twee belangrijke punten verschillen ze van de millenniumdoelen: enerzijds wordt de duurzaamheid van de drinkwatervoorziening nu als cruciaal gezien, anderzijds is de doelstelling ambitieuzer. In 2030 moet namelijk iedereen in de wereld over veilig en betrouwbaar drinkwater kunnen beschikken.

Aquanet wil hieraan bijdragen door voor projecten zoveel mogelijk de kennis en expertise van PWN-medewerkers in te zetten. Bijvoorbeeld om de bedrijfsvoering van drinkwaterbedrijven in Afrika te verbeteren. Deze vorm van hulp werkt ook positief voor de organisatie van PWN: het levert nieuwe kennis op en het vergroot het innovatief vermogen van onze organisatie. Bovendien dragen de activiteiten bij aan meer organisatietrots bij onze medewerkers, klanten en stakeholders. PWN levert haar bijdrage binnen de daarvoor gestelde wettelijke kaders en stelt jaarlijks maximaal 0,5% van de omzet beschikbaar voor buitenlandactiviteiten. Aquanet voert deze activiteiten namens PWN uit.

Activiteiten 2015
In 2015 ondersteunden PWN-medewerkers Aquanet-projecten met in totaal 2 manjaar (0,4% van de personeelscapaciteit van PWN).

Een van de belangrijkste buitenlandse samenwerkingen is die met de Rwandese dochteronderneming Aquavirunga. Dankzij de inspanningen van deze dochteronderneming krijgen dagelijks 400.000 mensen betrouwbaar drinkwater tegen een constant drinkwatertarief.

Aquanet is medeoprichter en -eigenaar van de Senegalese onderneming SEOH. Sinds medio 2015 is deze dochteronderneming verantwoordelijk voor de levering van veilig en betrouwbaar drinkwater aan 500.000 mensen op het Senegalese platteland.

Daarnaast is Aquanet betrokken bij projecten in Bolivia, Kenia, Moldavië en Roemenië.