Algemeen en structuur

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland is een naamloze vennootschap waarop het
verzwakt structuurregime van toepassing is. Alle aandelen zijn in bezit van de provincie Noord-Holland. De besluitvorming als aandeelhouder heeft doorgaans plaats in het college van Gedeputeerde Staten. De laatste statutenwijziging is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 7 juni 2012 door de aandeelhouder vastgesteld.

De Raad van Commissarissen wordt gevormd door vijf personen, allen op voordracht van de Raad benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad heeft één commissie uit zijn midden ingesteld, een auditcommissie. Een remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie of andere commissie wordt ad hoc samengesteld.

Reglementen voorzien in afspraken over het eigen functioneren van de Raad en de relatie met directie, aandeelhouder en externe accountant. Ook afspraken met de directie zijn in een reglement vastgelegd. Dit geldt ook ten aanzien van de directies van de dochterondernemingen. Reglementen worden actueel gehouden, beoordeeld op toegevoegde waarde en op onderlinge consistentie.
In 2015 heeft een selectie-benoemingscommissie de regie gevoerd over de werving en selectie van de nieuwe bestuurder. Daarvoor heeft de Raad een uniek procesreglement vastgesteld en naderhand geëvalueerd.

De principes van de uitgangspunten van de Nederlandse Corporate Governance Code worden als vanzelfsprekend toegepast. Ook adviezen vanuit de Monitoring Code Commissie worden gevolgd. PWN wijkt af van de Code, respectievelijk de Code past niet betreffende:

  • bepalingen die gaan over een one-tier structuur
  • een evenwichtige man/vrouw directie verdeling, omdat er sprake is van een éénhoofdige (vrouwelijke) directie.
  • bepalingen over bezit aandelen door commissarissen of bestuurder, de Drinkwaterwet sluit dit namelijk uit
  • wettelijke bepalingen over financiering preferente aandelen zijn niet van toepassing
  • bepalingen over certificering van aandelen, aangezien er geen certificering van aandelen heeft plaatsgevonden
  • bepalingen over institutionele beleggers, aangezien de aandelen krachtens de wet
    slechts in overheidshanden kunnen zijn
  • bepalingen over informatieverstrekking aan beleggingsanalisten zijn derhalve ook niet van toepassing